top of page
kproductstbl13_mkn47b2.png

תרומה לקהילה

חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו כחברה הינו נושא התרומה לקהילה. אנחנו רואים זאת כערך עליון ומשלבים פעילויות ועשייה שנותנים לקהילה ולנו, הן כחברה והן כאדם פרטי: סיפוק, הנאה, פרופורציה ואהבת חינם. במסגרת זו, שמנו לנו למטרה לקחת חלק ולתרום לקהילה בכל מיני אספקטים. כחלק ממטרה זאת, פריזה מקדמת פעילויות משותפות עם ילדים בעלי מוגבלויות.

bottom of page