top of page
  • תמונת הסופר/תpriza258

"עדכון בנושא חיסון ורישוי כלבים לרופאים המחסנים - החל מ1 באפריל 2024"


וטרינר יקר,

ביום ה - 1.4.2024 ייכנס לתוקף תיקון תקנות הכלבת (חיסון).

על פי התקנות החדשות כל כלב שקיבל במהלך חייו שני חיסוני כלבת ומעלה יוכל להתחסן כנגד מחלת הכלבת פעם בשנתיים. חשוב לציין כי רישוי הכלבים נשאר שנתי, כך שהכלב יצטרך להתחסן פעם בשנתיים אך חידוש הרישיון יישאר פעם בשנה.

גורים ללא חיסונים, או כלבים שטרם קיבלו שני חיסוני כלבת, יצטרכו לקבל שני חיסוני כלבת במרווח של חודש עד 3 חודשים ביניהם – חיסון ראשון וחיסון דחף. את רישיון החזקת הכלב יקבלו התושבים במעמד החיסון השני, ולאחר ששילמו את האגרות הקבועות בחוק ועמדו בתנאי הרישיון. לאחר קבלת שני חיסונים חיסון הכלבת יהיה תקף למשך שנתיים, כך שבמעמד חידוש הרישיון השנתי לכלב בשנה הבאה לא יהיה הכלב מחויב בקבלת חיסון כתנאי לרישיון.


עיקרי השינויים החל מ ה - 1.4.2024:

גור כלבים

יש לחסן בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 3 חודשים. את הגור יש לחסן בחיסון דחף חודש לאחר החיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.


כלב מעל שלושה חודשים שלא חוסן מעולם

יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מיידי. חודש לאחר החיסון הראשון יש לחסן את הכלב בחיסון דחף. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק:

> כלב שחוסן פעם אחת בלבד כנגד מחלת הכלבת יש לחסנו בחיסון דחף כעבור חודש מהחיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

> כלב שחוסן מעל פעמיים, עד ה - 1.4.2024, תוקף החיסון שלו יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון. בעלי הכלב יצטרך לחדש את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו כעבור שנה מיום הוצאתו:

  • בשנה בה צריך הכלב להתחסן ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים והרישיון למשך שנה.

  • בשנה בה הכלב אינו צריך להתחסן ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד והרישיון יהיה תקף לשנה ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינרי.

 

את השינויים במערכת ניתן לראות בצילומי המסך הבאים:


❖לדוגמא, כלב עם שני חיסונים ומעלה ורישיון בתוקף 

התושב יקבל תזכורת אחת לשנה לתשלום עבור אגרת רישיון ואחת לשנתיים גם לחיסון. ניתן לראות שרשיונו מופיע תחת טאב הרשיונות ובטאב התזכורות ישנן שתי תזכורות האחת לאגרת רישוי (במקום התזכורת שהיתה לחיסון ואגרת רישוי) והשנייה, שנתיים מיום החיסון האחרון, לחיסון הכולל גם אגרה.

כרטיס בעל חיים - רישיונות


כרטיס בעל חיים - תזכורות
15 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page